Стихи
Проза
Разное
Песни
Форум
Отзывы
Конкурсы
Авторы
Литпортал

Рабочий стол -- в самом деле, нечего смотреть сюда!!


­­­­­­­­­!!———шаблон для соц. проб.


ЗАГЛ

(популярно есе)


Христо МИРСКИ, 2004

     Резюме

      Это ... ‘’ “”

0. Загол.

     0. Подзагол.

     Начало текста ...
     04. 2004APPENDIX

Title

     1
     2
     3
     4


     07. 2002!!—като шаблон за Циник с модификации


C U R I O U S

M A N I F E S T O S


(POLITISTICS)


PART TWO


Chris MYRSKI,   Sofia,   2000,  2007
     [ As far as this is a whole book let me give here an idea about its cover. When you open it (and look from the back) it has the following view: on the left half, which goes to the back of the book, in its down part, is seen the world globe with the continents, around which there is a small ring on the Equator (like by Saturn), from which somewhere in the bottom part goes out continually broadening band reaching 2-3 cm. at the place of the fold of the cover, but later at the front (bottom) part of the cover this band broadens more reaching on the right verge width of about 10 cm.; in this band already is seen human crowd (on some demonstration) on a gray background, who are caring placards with three capital letters, on each of which, starting from the right (and frontal) broader end, can be read the following: "DDD", "EEE", "ZSG", "IIE", "CCW", "NNI" (maybe also "FCP and "BRD"); the background of the cover is neutral (say, light-blue), and in the right (front) part there is enough place: above — for the title and the author, and below (under the band) — for the publishing house (and whatever else may be needed). ]
     [ Remark: Because on this site is impossible to perform more complicated formating of the text I use ↑i for upper index (and for powers) and ↓i for lower (e.g. A↓1↑2), what isn′t very beautiful but can be read. Also for notes at the bottom of the page I use ↑*, and the very notes give immediately after the paragraph in [] brackets. To add that for the tables I work with equal width of the letters (like on a typewriter), but in this case, if you squeeze very much the page, the columns can become twisted (though such things exist only in some specialized addendums, so that this is not crucial for the general public). ]
CONTENTS↑*

     [ * All names of the parties /movements /etc. in Bulgarian original have abbreviations with three equal letters, which peculiarity isn′t easy to maintain in the translation, so the letters are more often different. ]

In previous part:

     Foreword
     Manifesto of the DDD (Deliberate Democratic Dictatorship) Movement
       Addendum to DDD
     Manifesto of the EEE (Enigma of the Exploitative Elite)
     Manifesto of the ZSG (Zodiacal Significance Group)
       Addendum to ZSG
     Manifesto of the IIE (Initiative for Iterative Elections)
     Manifesto of the CCW (Corrupted Cadres Wing)
     Manifesto of the NNO (New Nomenclature′s Offensive)

In this part:

     Manifesto of the FCP (Forever Changing Party)
       Addendum to FCP
     Manifesto of the BRD (Believers in the Reasonable Difference)
       Addendum to BRD
     Manifesto of the USC (Union for Strength and Competition)
     Manifesto of the TTT (Tandem for Total Totalization)
     Manifesto of the FFF (Feminism Forcing Formation)
     Manifesto of the CCC (Civilized Centralization and Circuses)
       Addendum to CCC
     Afterword
     Supplement: Hurray, Is It Possible (Government of the Reasonable Alternative)?
!!... !!

MANIFESTO OF THE

()
ADDENDUM TO
          КРАЙ НА КНИГАТА


----Cynic here


Д Е С Е Т

Ц И Н И Ч Н И

Е С Е Т А


(ПОПУЛЯРНО МИРОВЪЗРЕНИЕ)


ЧАСТ ВТОРА


Христо МИРСКИ,   София,   2000
     [ Тъй като това е цяла книга то даваме вида на корицата.
      Отпред: картинка, на която е изобразена делвата на Диоген (не бъчва, както неправилно е прието да се казва), наклонена напред в малка ямичка в песъчливата почва, отпред отместен встрани дървен капак, като от отвора ù се подава една брадясала глава и една ръка; от страни се издига (част от) голямо маслиново дърво и по песъчливата почва наоколо се виждат нападали маслини, протегната ръка държи една маслина; в горния десен ъгъл се вижда ярко слънце, а в далечината блести морето. Всичко това е заградено отгоре и отдолу в стилизирани гръцки орнаменти и тази картинка е поместена в долната част на предната корица. Отгоре е написано заглавието и автора на мораво-червен (или оранжев) фон.
      Отзад: нищо освен яркия фон от предната част (но, ако толкова се налага, то може да има и реклама на Coca-Cola, или на цигарите Camel, или пък американското знаме — според който повече плати). ]
     [ Забележка: Тъй като на този сайт не е възможно да се изпълнява по-сложно форматиране на текста аз използувам ↑i за горен индекс (и за степени) и ↓i за долен индекс (прим. A↓1↑2), което не е много красиво, но може да се чете. Също за забележки отдолу на страницата използувам ↑*, и самите забележки давам непосредствено след параграфа в [] скобки. ]

СЪДЪРЖАНИЕ

В предишната част:

     Предговор
     За сътворението и сътвореното
     За жената и мъжа
     За човечеството
     За интелекта
     За религията

В тази част:

     За демокрацията
     За насилието
     За справедливостта
     За популацията
     За бъдещето
     Приложение: Конституция на Циникландия
!!... !!ЗА


0
          КРАЙ НА КНИГАТА


--поезията!!


П Ъ С Т Р А

КАЛ АМ БУРИ АДА


( Хумористични стихове,

нонсенси и каламбури )


ЧАСТ ВТОРА


Христо МИРСКИ,   София,   2002 ...
     [ Доколкото това е оформено като книга то на корицата, евентуално, снимка на тарикатски усмихнат и "изтупан" с костюм мъж, от чието горно джобче на сакото се подава един ... презерватив. ]

На Иванчо Йотата посвещавам
     [ Забележка: Тъй като на този сайт не е възможно да се изпълнява сложно форматиране на текста аз използувам за забележки отдолу на страницата ↑*, и самите забележки давам непосредствено след стиха или параграфа в [] скобки. Освен това някои стихове, които иначе са дадени в таблици, тук може да изглеждат туширани и с шрифт с еднаква ширина на буквите. ]

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ

В предишната част:

      Почти сериозно
      Пародии на песни
      Политикарски
      Леко секси
      Гадорийки

В тази част:

      Епитафи
      Memento Mori
      Нонсенси
      Лимрици
      Други каламбури
      Акростихове
      Послеслов

      Приложение I (стихове на руски) — тук отсъстват, те са в "Русская поэтическая тетрадь"
      Приложение II (стихове на английски) — пак отсъстват, те са в "Английская поэтическая тетрадь"
      Приложение III (multilingua) — пак отсъства, тя е в края на "Комунизмът като религия"
      Приложение ІV (направи си сам) — също отсъства, но то е кудош, няколко празни листа.
!!...
!!!
ФАНТАЗИЯ   В   ЭТИ   МОЛЕ   

(на теме родов и полов)


Христо МИРСКИЙ, 2018


Это беллетристический материал, и скорее этимологическое эссе, но оно, тем не менее, может быть принято как либретто для музыкального произведения с одной вступительной и пятью другими частями, точнее:

0. adagio, lento, asessuale;
1. andante assai cantabile;
2. rondo mirabilmente giocoso;
3. allegro vivace e sessuale;
4. larghetto pensoso e melodioso;
5. finale burlescamente furioso.


     [ Замечание: Поскольку на этом сайте невозможно выполнять более сложное форматирование текста я использую ↑i для верхнего индекса (и для степеней) и ↓i для нижнего (т.е. A↓1↑2), что не выглядит очень красиво, но читать можно. ]

     [ Замечание 2: Это русский вариант английского текста, но это не обычный перевод, он авторизованный или творческий, потому что в оригинале я использовал один мой метод записи слов всех языков латинским алфавитом, а здесь я использую нашу славянскую азбуку, по простой причине, что она лучше, во всяком случае так, как её используют болгары, что именно я и применяю здесь. ]


           Резюме

     Это этимологический и образовательный материал, но он написан в вольной и шуточной манере, обсуждая грамматические роды, некоторые формы связанные с ними, оба пола, сами органы секса и другие подобные вещи, в том числе также и некоторые философские наблюдения о сексах, интересные идеи, которые разные народы сохраняют в своих головах, связанные с полами. Было намечено написать что-то в относительно умеренном объёме, но оказалось что оно вышло прилично большим, в виду целостности всей природы, и здесь использованы довольно неприличные слова, потому что такова жизнь.


0. Вступительные замечания

     Под Солнцем нет ничего нового, за исключением ...


!!! -- Umschlag


Количество отзывов: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 303
© 03.10.2011г. Христо Мирский
Свидетельство о публикации: izba-2011-423832

Рубрика произведения: Разное -> Политика1