Улица спит ночная


11:28-30 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

Ευαγγέλιον κατά Μαθθαίον * 

Улица спит ночная,
тлеет фонарь-чинарик,
дело идёт к зиме
(«Вычислил как?» — «Зане
скалится в стороне...»
«Кое-кто, не иначе»);
словом, мы начинаем
страсти по сатане.

Сыграно как по нотам,
мне любопытно — кто ты,
вся твоя подноготная;
Мученик доброхотный? 
Может быть, Дон Кихотом 
чуешь себя вольготно?
Просто, как далеко (ты
лично) готов зайти?

Сразу на амбразуру?
повремени, разуюсь,
сплюну, мобилизуюсь;
встретишь кивком косую,
мыслью собьёшь косулю,
чёрта помянешь в суе,
вымоешь сам кастрюлю,
всё ещё позади.

Ангел трубит сигнал
(первый). Ищу секстант.
(«Прячемся, господа!»
«Я бы не нагнетал»).
В чреве душа пиналась,
осень распеленалась;
туч налитая навись,
слыханная ли наглость,
утро упало навзничь,
жизнь — это чтиво на ночь,
смертынька — навсегда.

___________

Ветер скулил, подранок.
Дождь. Забежим под акру?
(Будут ещё подарки?)
Мы не одни, тут давка.
Стерпишь? А я подавно.
Встали в полоборота
в арке широкоротой; 
чувства вины гаррота,
чёртовы макароны
ливня.

Милая, ну ты как?
Дрожь у тебя в руках. 
Зря ты на каблуках.
Смачно, не абы как,
в аспидных облаках
тонет луны байдарка.

Ладожская. Дождь. Сны
снова не сбылись. Взмыл,
взмыл в небеса платочек
твой. Остаётся точка
лишь.

Прядь убери с лица.
Смысл всё отрицать?
Я говорю от лица
всех негодяев — жить
всё-таки стоит. Жид,
тот, что наверху, лжив, —
знаю, что навлеку, — лжив,
наверняка плешив
(просто предположил);
этот жилец вершин
вряд ли станет помехой;
переживать не к спеху,
наш катафалк подъехал,
вечность — Эдита Пьеха
(рад, что хоть рассмешил
чуть).

Сентябрь / октябрь 2016

*
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Евангелие от Матфея

Гаррота
ы, ж. (исп. garrote < фр. garrotte < ст.-фр. guaroc связывать, скручивать).
ист. Обруч, стягиваемый винтом, — орудие варварской пытки, смертной казни путем удушения, применявшееся в средние века в Испании и Португалии.
Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998.


Рейтинг работы: 0
Количество отзывов: 0
Количество просмотров: 54
© 12.10.2016 клюдь

Рубрика произведения: Поэзия -> Поэмы и циклы стихов
Оценки: отлично 1, интересно 0, не заинтересовало 0
Сказали спасибо: 1 автор
1